INOVA GIS Server

Telekomunikacijske družbe spadajo v skupino podjetij, ki imajo v lasti in upravljanju objekte kompleksne geometrične oblike in položaja v prostoru. Ne glede na to, ali gre za bakrena omrežja, optične kable, antenske stolpe, uporabniške priključke, ali za same uporabnike, podatki, ki jih opisujejo so nepopolni  brez informacij o svoji obliki in položaju v prostoru.

Telekomunikacijski objekti se nahajajo v zapletenih odnosih: kabel je v ceveh, cevi se zaključujejo z jaški, kabel ima rezervo, optična vlakna so zaključena na vratih optičnega delilnika, itd. Informacijski sistem, ki upravlja s telekomunikacijski objekti mora biti sposoben, da  učinkovito združi evidenco geometrijskih in fizikalnih lastnosti s klasičnimi opisnimi podatki o samem objektu  in o podatkovnih relacijah in povezanosti  z drugimi objekti.

Poleg evidence in vnosa objektov mora informacijski sistem imeti možnost prikaza podatkov različnim skupinam uporabnikov na način, ki preko interaktivnih map združuje tabelarni in prostorski prikaz. 

INOVA GIS platforma je sodoben geografski informacijski sistem, ki je specializiran za upravljanje telekomunikacijskih objektov na način, ki izpolnjuje vse te zahteve. Z dolgoletnimi izkušnjami v največjih telekomunikacijskih podjetjih v regiji, z nenehnim vlaganjem v raziskave in razvoj, z usposabljanjem ter neposrednim stikom s končnimi uporabniki je Inova GIS platforma uspela  ponuditi programska orodja ukrojena po meri telekomunikacijskih inženirjev, ne glede na to, ali delajo na področju načrtovanja in projektiranja ali vzdrževanja infrastrukture.

 

INOVA PEU

INOVA PEU je aplikacija za preračun vplivov daljnovodov ali postrojenj elektro vodov telekomunikacijskih kablov. Z uporabo INOVA PEU postane preračun enostaven, hiter in zelo natančen. Rezultati izračuna so samodejno ustvarjeni v grafični in tabelarični obliki. Namenjen je vsem uporabnikom, ki potrebujejo izdelavo projektne dokumentacije novih omrežij z bakrenimi kabli na področju "proge" ali daljnovoda, kot tudi uporabnikom, ki izdelujejo projektno dokumentacijo novih daljnovodov  na območju trase li obstoječih telekomunikacijskih omrežjih. 

INOVA iGEO

iGEO storitve so namenjene vsem, ki svoje delo ne morejo opraviti brez geo-podlag. Inženirjem v infrastrukturnih in arhitekturnih podjetjih, urbanistom, okoljskim načrtovalcem ... skratka vsem tistim, ki se že leta borijo z zastarelimi in težko dostopnimi kartografsko-geodetskimi podlagami za svoje projekte.

iGEO je nabor Inovinih spletnih storitev na področju geoprostorske informatike. To so predvsem Inovine,  partnerjem in strankam lahko dostopne in za uporabo enostavne digitalne geoprostorske podloge (geodetski in kartografski materiali). Materiali, ki so nastale kot rezultat 12 let skupnih projektov z občinskimi službami za prostorsko načrtovanje in z urbanističnimi in infrastrukturnimi organizacijami.

Continue Reading

INOVA iCOD

ICOD je sistem za določanje, spremljanje in merjenje uresničevanja ciljev družbe in njenih organizacijskih enot , in je kot tak, primeren za uporabo v kateremkoli podjetju. ICOD zagotavlja spremljanje izvajanja razvojnih strategij in politike podjetja. S pomočjo ICOD orodja je možna opredelitev in načrtovanje ciljev, ki jih nato lahko spremljamo (merimo) s pomočjo informacijskega sistema 

Tradicionalni koncept merjenja uspešnosti podjetja je pomenil zanašati se  zgolj na finančne kazalce uspešnosti. Čeprav so tudi danes finančni parametri uspešnosti podjetja in njenih delov nezamenjljivi pa le-ti niso zadostni, saj kažejo nekatere pomanjkljivosti. Zato se v ICOD-u uporablja pristop takoimenovanega uravnoteženega seznama ciljev ali Balanced Scorecard. Ta koncept poslovnega upravljanja podjetij pomeni, da se za družbo kot celoto, kot tudi za njene organizacijske enote ugotavlja, spremlja in meri doseganje ciljev na več področjih oz. z več poslovnih vidikov.

Po originalnem konceptu, ki se običajno uporablja, podjetje postavlja  cilje v štiri osnovne perspektive:

Vidik potrošnika:

 • Spremljanje performans podjetja na trgu
 • Spremljanje odnosa do potrošnikov
 • Merjenje lojalnosti, konverzije, priporočil, izgubljenih potrošnikov, i drugih...

Vidik notranjih procesov:

 • Spremljanje performans podjetja v učinkovitosti vodenja internih poslovnih procesov
 • Merjenje časa ciklusa proizvodnje, nudenja storitve, škart-a, števila zaposlenih in drugi...

Perspektiva učenja in razvoja:

 • Performanse podjetja v inovatorstvu in pridobivanju novih znanj
 • Število certificiranih zaposlenih, strokovnih tečajev, seminarjev, letnik zaposlenih in drugi...

Finančna perspektiva:

 • Spremljanje finančnih rezultatov podjetja
 • Katere so finančne strategije
 • Planiranje investicij in vlaganja v rast poslovanja
 • Merjenje zaslužka, cena, povračila investicij, in drugi...

Poanta pristopa je, da v vsaki od perspektiv menadžment izvaja izbor ciljev, ki jih želi doseči, kot tudi merila, s katerimi se nadzira doseganje teh ciljev. 

Potem pa se kontinuirano spremlja  doseganje zastavljenih ciljev z določenimi merili. Balanced Scorecard je sistem za upravljanje uspešnosti, ki se lahko uporablja v organizacijah katerekoli velikosti.

 • uskladiti poslanstvo in vizijo z uporabniškimi zahtevami in z vsakdanjim delom
 • upravlja in vrednoti poslovno strategijo
 • upravlja z izboljšanjem učinkovitosti postopkov 
 • gradi organizacijske možnosti
 • obvešča o napredku vse zaposlene

Ta sistem omogoča merjenje finančnih in uporabniških rezultatov,  delovanja in zmogljivosti organizacije, uporaben pa je tako v zasebnem,  kot tudi v  javnem sektorju. Poudarek je premaknjen iz merjenja samo finančnih in nefinančnih  k upravljanju s poslovno strategijo.

Continue Reading

INOVA iPLAN

Softverski system iPLAN predstavlja podršku celokupnom procesu planiranja, projektovanja, izgradnje, kolodacije i održavanja infrastrukturnih kapaciteta kompanije (Infrastructure Lifecycle Management). Opis kompletnog sistema dajemo u priloženoj projektnoj dokumentaciji, koja je bila osnova za izradu softvera. Sistem je specializovan naročito za kompanije infrastrukturnog tipa kao što su: Telekom operatori, Elektroprivredne kompanije, Vodovod i kanalizacija, Gasovodna industrija, itd.

iPLAN Modul za godišnje planiranje i praćenje investicija se sastoji iz sledećih softverskih podsistema (slika u nastavku pokazuje odnose između softverskih podsistema:

1. Podsistem za definisanje pravila planiranja (Definisanje pravila predmera i predračuna, Definisanje pravila planiranja, Definisanje pravila u vezi budžeta, Definisanje pravila praćenje realizacije).

2. Podsistem za izrada godišnjeg plana (Priprema za izradu godišnjeg plana, Izrada plana po OJ, Izrada objedinjenog plana, Rebalans plana).

3. Podsistem za izradu investiciono tehničke dokumentacije (Definisanje skupa objekata za izgradnju, Izrada idejnog projekta: Izrada projektnog zadatka, Revizija projektnog zadatka, Odobravanje projektnog zadatka za budžet, Izrada glavnog projekta: Izrada tehničke dokumentacije, Pred revizija tehničke dokumentacije, Prikupljanje saglasnosti, Revizija, Formiranje predmera i predračuna)

4. Podsistem za ugovaranje radova i materijala (Formiranje zahteva za ponudama: Izbor radova iz plana, Izbor materijala iz plana, Kompletiranje ponude, Analiza ponuda: Ocenjivanje ponuda, Izbor najpovoljnije ponude, Obaveštavanje o izabranoj ponudi, Rešavanje žalbi partnera, Ugovaranje Definisanje radova za ugovo, Definisanje materijala za ugovor, Kompletiranje ugovora, Prikupljanje dozvola na osnovu saglasnisti)

5. Podsistem za praćenje realizacije godišnjeg plana (Evidentiranje realizacije kvantiteta: Vođenje građevinske knjige, Izrada situacija; Evidentiranje isporučenih materijala: Evidentiranje realizacije CAPEX-a, Evidentiranje realizacije OPEX-a, Realizacija ugovora, Evidencija Cash Flow realizacije) Posebnost po kojima se iPLAN razlikuje od sličnih softvera je direktno preuimanje podataka iz CAD obrađenih projekata, kao i GIS obrada infrastrukturnih kapaciteta.

iPLAN više godina funkcioniše u telekomunikacionim kompanijama koje su veoma složene i zahtevne u pogledu godišnjeg planiranja što je omogućilo da se iPLAN dobro istestira i podesi za funkcionisanje u složenim realnim uslovima. Postoje značajna iskustva u integraciji iPLAN-a sa drugim ERP softverima sličnim SAP-u. U telekom kompanijama je upravo urađena takva jedna integracija ERP-a i iPLAN-a.

INOVA AreaCAD-GIS

AreaCAD-GIS platforma je nabor aplikacij Inovinih in spletnih storitev na področju geoprostorske informatike.

Platforma je namenjena predvsem urbanistom, prostorskim načrtovalcem in oblikovalcem v komunalnih infrastrukturnih organizacijah. Poleg možnosti učinkovitega prostorskega upravljanja, ki se nanaša na izvajanje veljavne zakonodaje in drugih predpisov iz področja prostorskega načrtovanja, urejanja in urbanističnega planiranja, ponujene aplikacije izpolnjujeno tudi standarde učinkovitega servisiranja potreb prebivalcev, ki so vezani na določen prostor in ozemlje.

Podrobnejše...

Več prispevkov

Bosna i Hercegovina

INOVA informatički inženjering
Vidovdanska 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
PDV IB: 400977670007
Matični broj: 1943227
Šifra djelatnosti: 62.01
RB: 12035-00 OS Banja Luka


Žiro-račun:
5620990001172157
NLB Razvojna banka

Republika Srbija

INOVA-geoinformatika
Jurija Gagarina 36 D
11070 Beograd
Republika Srbija


Telefon: +381 (0)11 228-9583
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
PIB: 104096558
PDV: 228681538
Matični broj: 20085819
RB: BD. 92034/2005


Žiro-računi:
165-4828-14
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
170-30009460000-27
UniCredit Bank a.d.

Republika Slovenija

GEOINOVA geoprostorske rešitve, d.o.o.
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija

Telefon: +386 (0)41 667-666
Fax: +381 (0)11 228-9576
E-mail: info@geoinova.si
Web: www.geoinova.si
DŠ: SI-84078880
Matična št.: 6741215000
Šifra dejavnosti: 62.010Transakcijski račun:
IBAN SI56 2420 1901 1375 928 (T)
RAIFFEISEN BANKA d.d.