Šta je iPLAN?

Softverski sistem iPLAN predstavlja podršku celokupnom procesu planiranja, projektovanja, izgradnje i održavanja infrastrukturnih kapaciteta kompanije (Infrastructure Lifecycle Management).
Opis kompletnog sistema dajemo u priloženoj projektnoj dokumentaciji koja je bila osnova za izradu softvera.
Sistem je specijalizovan naročito za kompanije infrastrukturnog tipa kao što su: Telekom operatori, Elektroprivredne kompanije, Vodovod i kanalizacija, Gasovodna industrija, itd.

iPLAN Modul za godišnje planiranje i praćenje investicija se sastoji iz sledećih softverskih podsistema (slika u nastavku pokazuje odnose između softverskih podsistema):

  1. Podsistem za definisanje pravila planiranja (Definisanje pravila predmera i predračuna, Definisanje pravila planiranja, Definisanje pravila u vezi budžeta, Definisanje pravila praćenja realizacije).
  2. Podsistem za izradu godišnjeg plana (Priprema za izradu godišnjeg plana, Izrada plana po OJ, Izrada objedinjenog plana, Rebalans plana).
  3. Podsistem za izradu investiciono-tehničke dokumentacije (Definisanje skupa objekata za izgradnju, Izrada idejnog projekta: Izrada projektnog zadatka, Revizija projektnog zadatka, Odobravanje projektnog zadatka za budžet, Izrada glavnog projekta: Izrada tehničke dokumentacije, Predrevizija tehničke dokumentacije, Prikupljanje saglasnosti, Revizija, Formiranje predmera i predračuna)
  4. Podsistem za ugovaranje radova i materijala (Formiranje zahteva za ponudama: Izbor radova iz plana, Izbor materijala iz plana, Kompletiranje ponude, Analiza ponuda: Ocenjivanje ponuda, Izbor najpovoljnije ponude, Obaveštavanje o izabranoj ponudi, Rešavanje žalbi partnera, Definisanje radova za ugovor, Definisanje materijala za ugovor, Kompletiranje ugovora, Prikupljanje dozvola na osnovu saglasnosti)
  5. Podsistem za praćenje realizacije godišnjeg plana (Evidentiranje realizacije kvantiteta: Vođenje građevinske knjige, Izrada situacija; Evidentiranje isporučenih materijala: Evidentiranje realizacije CAPEX-a, Evidentiranje realizacije OPEX-a, Realizacija ugovora, Evidencija Cash Flow realizacije). Posebnosti po kojima se iPLAN razlikuje od sličnih softvera je direktno preuzimanje podataka iz CAD obrađenih projekata, kao i GIS obrada infrastrukturnih kapaciteta.

iPLAN više godina funkcioniše u telekomunikacionim kompanijama koje su veoma složene i zahtevne u pogledu godišnjeg planiranja, što je omogućilo da se iPLAN dobro istestira i podesi za funkcionisanje u složenim realnim uslovima. Postoje značajna iskustva u integraciji iPLAN-a sa drugim ERP softverima sličnim SAP-u. U telekom kompanijama je upravo urađena takva jedna integracija ERP-a i iPLAN-a.