PEU

Šta je PEU?

INOVA PEU je softverska aplikacija za proračun uticaja elektroenergetskih kablova i pogona elektro-vuče na bakarne telekomunikacione kablove.

Kome je namenjen?

Namenjen je svim korisnicima koji pripremaju projektnu dokumentaciju za nove bakarne kablove u neposrednoj blizini dalekovoda ili pogona elektro-vuče, te za one koji pripremaju projektnu dokumentaciju za nove dalekovode i nove pogone elektro-vuče u blizini bakarnih telekomunikacionih kablova.

INOVA PEU pojednostavljuje postupak proračuna, te ga čini brzim i preciznim. Rezultati proračuna se automatski generišu u grafičkom i tabelarnom obliku.