Building information modeling (BIM) je sistem koji podrazumeva cloud servise za upravljanje dokumentacijom, saradnju i komunikaciju između svih učesnika na projektima. 

BIM 360 servisi sadrže alate koji su namenjeni komunikaciji svih učesnika u projektu, od projektanata do izvođača. Termin koji se koristi za bazu podataka na koju se pozivaju svi članovi tima je „jedan izvor istine“ (one source of truth) ujedno je i princip na kome se zasnivaju BIM 360 servisi. BIM 360 pruža sigurne usluge koje se mogu prilagoditi i skalirati prema potrebama korisnika.

Svi servisi se oslanjaju na platformu BIM 360 Docs kao osnovu koja se može koristiti i nezavisno od ostalih servisa. Dodatne funkcionalnosti koje spadaju u BIM 360 servise su:

BIM 360 Design – skup servisa koji omogućavaju rad na Revit projektima koji se nalaze u cloud-u.

BIM 360 Coordinate – BIM proizvod za upravljanje i kolaboraciju koji povezuje celi projektantski tim i pojednostavljuje proces rada BIM projekta od priprema za gradnju do same gradnje.

BIM 360 Build – upravljački servis za korisnike na terenu koji koristi 2D i 3D okruženje prilagođeno mobilnim uređajima i upotrebu na gradilištu sa cloud tehnologijom razmene informacija i izveštavanja.

BIM 360 Ops – mobilna aplikacija za upravljanje održavanjem objekata.

BIM 360 Plan – servis specijalizovan za kolaborativno planiranje izvođenja građevinskih radova.

BIM 360 Layout – aplikacija koja je dodatna pogodnost BIM 360 Coordinate servisa, omogućava skeniranje tačaka na gradilištu i njihovo prebacivanje u 3D model radi upoređivanja sa tačkama u 3D modelu.

Osnova BIM sistema je 3D model objekta koji osim vizuelne prezentacije sadrži i druge informacije kao što su: geodetske koordinate, količine materijala i elemenata, svojstva elementa (toplotna provodljivost, masa, čvrstoća), detalji elemenata, cene i druge informacije neophodne za izradu projektne dokumentacije i samog objekta.  

BIM sistem se naziva i 5D modelovanje jer osim 3D modela, u sebi sadrži dodatne informacije koje tokom izgradnje omogućavaju praćenje pojedinačih faza izgradnje, a kasnije i održavanje objekta. 

Proces projektovanja uz BIM rešenja podrazumeva nekoliko stavki:

Pohrana podataka: struktura direktorijuma i datoteka, nomenklatura datoteka, verzionisanje, arhiva i backup podataka.

Izrada šablona za crteže prema nameni: situacija, tlocrt, presek, izgled, plan oplate i ostalo.

Standardizacija i unifikacija stilova za sve razmere – tekst, kote, šrafure, oznake elemenata, oznake prostorija, vrata, prozora, zidova i sl.

Kreiranje i standardizacija biblioteke (familija) BIM elemenata.

Izrada „pametnih“ tabela – automatsko, ažurno praćenje količina materijala koji se nalaze u projektu.

Izvoz podataka – kompatibilnost Revit-a sa ostalim Autodesk aplikacijama. 

Simultani rad na projektu – mogućnost kreiranja plana rada za sve učesnike na projektu.

Edukacija – napredno korištenje Revit aplikacije s iskustvenim „tips and tricks“ primerima, te korištenje primenjenih rešenja.