Naših TOP 10 najvećih Autodesk klijenata u Bosni i Hercegovini

U ovom članku:
EFT Grupa je osnovana 2000. godine u V. Britaniji i jedna je od vodećih kompanija za trgovinu električnom energijom u jugoistočnoj Evropi.

#2 „EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o.

EFT Grupa (Energy Financing Team) je osnovana 2000. godine u Velikoj Britaniji i jedna je od vodećih kompanija za trgovinu električnom energijom u jugoistočnoj Evropi.

EFT Grupa snabdijeva električnom energijom mnogobrojne  klijenata, među kojima su i mnoge elektroprivrede u jugoistočnoj i centralnoj Evropi, kao i veliki broj potrošača iz industrijskog sektora.

Iako se u prvim godinama od osnivanja bavila trgovinom električnom energijom, aktivnim ulaganjem u nekoliko energetskih projekata u region, postepeno je djelatnost proširena i na proizvodnju električne energije.

Projekat razvoja rudnika i izgradnja TE Stanari je najznačajniji investicioni projekat  EFT Grupe, a kompanija EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. po poslovnim pokazateljima, uključujući i ukupan broj zaposlenih, zauzima značajno mjesto u organizacionoj strukturi EFT grupe.

Preduzeće ‘’EFT Group – Rudnik lignita Stanari’’ d.o.o.  je osnovano maja 2005. godine, u kojem je EFT bio većinski vlasnik sa 72,24 % udjela, a krajem 2006. godine postaje 100% vlasnik preduzeća.

Decembra 2006. godine osnovano je preduzeće EFT – Termoelektrana Stanari d.o.o., a u januaru 2008. izvršeno je spajanje dvije kompanije i preduzeće posluje pod nazivom EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o.

EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari se nalaze u Republici Srpskoj  na 80 km udaljeno od Banja Luke i 30 km zapadno od Doboja.

Ugljonosni basen Stanari nalazi se u opštini Stanari na području planine Krnjin između rijeka Ukrine, Usore i Bosne. Produktivni ugljonosni sedimenti prostiru se na površini od oko 50 km2 sa dužom osom u pravcu Z-I.

Kroz ugljonosni basen Stanara protiče rječica Ostružnja i dijeli basen na sjeverni i južni dio.

Sjeverni dio basena je ležište Raškovac, koje je podijeljeno na istočni, središnji i zapadni revir. Južni ugljonosni blok Stanarskog ugljenog basena predstavlja cjelinu i poznat je kao ležište Ostružnja.

Stanari su naseljeno mesto i administrativno sjedište istoimene opštine čiji je geografski položaj izuzetno povoljan. Po konfiguraciji terena i geoprometnim koordinatama, stanarsko područje je dosta homogen prostor, površine 161 km2, omeđeno susjednim opštinama Teslić, Tešanj, Doboj, Prnjavor i Derventa. Trinaest naselja koja čine ovu opštinu razmješteno je sa obje strane pruge Banja Luka – Doboj, u dužini od oko 25 km, a širina sever-jug je otprilike isto toliko.

Lеžištе Stanari zаhvаlјuјući gеоgrаfskоm pоlоžајu, nаlаzi sе nа rаskršću znаčајnih mаgistrаlnih i rеgiоnаlnih putеvа u Rеpublici Srpskој i Bоsni i Hеrcеgоvini i kао tаkvo dоbrо је pоvеzаnо sа industriјskim i pоtrоšаčkim mjеstimа u zеmlјi i sа susjеdnim držаvаmа. Putnu mrеžu lоkаlnih, rеgiоnаlnih putеvа u vezi sa mаgistrаlnih putеm, kојi prеkо Dоbоја vоdi prеmа sjеvеrnоm, istоčnоm i zаpаdnоm dijеlu Rеpublikе Srpskе, оdnоsnо prеmа Bоsаnskоm Brоdu, Bаnjа Luci, Моdriči i Brčkоm, а prеmа јugu kа Fеdеrаciјi Bоsnе i Hеrcеgоvinе.

Žеljеznicоm је basen Stanari pоvеzаn sа Zаgrеbоm i Bеоgrаdоm, tе sа Јаdrаnskim mоrеm prеkо Sаrајеvа dо Plоčа.

Аsfаltni put i žеlеzničkа prugа Bаnjа Lukа – Dоbој, kојi prоlаzе krоz industriјski diо rudnikа, оbеzbjеđuјu nоrmаlnu kоmunikаciјu rudnikа i ТЕ. Оd Bаnjа Lukе i Dоbоја putnа mrеžа sе grаnа u prаvcu svih vеćih mjеstа u rеpublici i izvаn njе, štо оmоgućаvа nеsmеtаn kаmiоnski trаnspоrt tоkоm čitаvе gоdinе.

Podaci o eksploataciji uglja u Stanarskom basenu datiraju iz 1948. godine sa lokaliteta Raškovac (sjeverozapadni dio ležišta). Jamska eksploatacija uglja vršena je u periodu od 1955. do 1975. godine u sjevernom dijelu basena (jame I, II, III i IV), a od 1974. do 1980. godine u južnom dijelu basena (jama Ostružnja).

Od 1974. godine započela je površinska eksploatacija uglja otvaranjem površinskog kopa Raškovac u sjeverozapadnom dijelu basena.

PK Raškovac  obuhvata zapadni revir sjevernog dijela stanarskog ugljenog basena i na njemu se i danas vrši eksploatacija uglja. Od 2016. godine sa ovog kopa ugljem se snabdijeva TE Stanari koja je tada krenula sa radom.

U proteklom periodu izvedena su geološka istraživanja u sjevernom dijelu ugljenog basena Stanari i na osnovu dobijenih rezultata izvršeno je okonturenje tri površinska kopa na kojima će se vrši ili će se vršiti eksploatacija uglja Kop 1, Kop 2 i Kop 3.

Prema geološkim uslovima, odnosno karakteristikama ležišta i ostalih tehnološko ekonomskih parametara u stanarskom ugljenom basenu izdvojeno je pet zona za eksploataciju uglja na koima su okontureni površinski kopovi i to:

  • Površinski kop Raškovac
  • Površinski kop KOP 1
  • Površinski kop KOP 2
  • Površinski kop KOP 3
  • Površinski kop Ostružnja

Sada su aktivni PK Raškovac, PK KOP 1, PK KOP 2 i PK KOP 3. Na prva dva se vrši eksploatacija uglja dok se na  Kopu 2 i Kopu 3 vrši samo otkopavanje otkrivke i otkrivanje uglja.

Na  PK  Raškovac završeno je otkopavanje otkrivke 2017 godine. Ugalj sa ovog kopa je namenjen  za snabdevanje TE Stanari.

U otkopanom prostoru površinskog kopa Raškovac vrši se odlaganje otkopane otkrivke sa površinskog kopa KOP 2 i djelimično sa PK  KOP 1. U otkopanom prostoru na krajnjoj zapadnoj strani kopa formirane su kasete za odlaganje čvrstih ostataka sagorijevanja iz TE Stanari.

Ugalj i međuslojna jalovina otkopava se hidrauličnim bagerima KOMATSU PC 1250 i PC 700. Transport međuslojne jalovine do unutrašnjeg odlagališta vrši se kamionima BELAZ nosivosti 45 t . Odlaganje međuslojne jalovine vrši se na unutrašnjem odlagalištu Raškovac.

Transport uglja vrši se kamionima  KOMATSU HD465-7 do primarne drobilice a dalje do TE Stanari odnosno do sekundarne drobilice sistemom transportera za snabdevanje TE ugljem sa gumenim trakama širine B = 1200 mm.

Površinski kop KOP 1 je otvoren za snabdevanje ugljem TE  Stanari i  ostalih potrošača koji su se snabdevali ugljem do početka rada TE. Na ovom kopu radi isključivo diskontinualna mehanizacija.  Predviđeni kapacitet kopa je ≈ 400. 000 t uglja. Ugalj se nakon otkopavanja kamionima Volvo i Kamaz transportuje do klasirnice. Sitne klase se vraćaju na PK  Raškovac i preko transportera za transport uglja transportuju u TE stanari, dok se krupne klase plasiraju ostalim potrošačima.,

Površinski kop KOP 2 projektovan je kao međufaza za prelazak snabdevanja ugljem sa PK  Raškovac na PK  Ostružnja. Na ovom kopu sada se izvode radovi na otkopavanju otkrivke. Otkrivka se otkopava kontinualnom, a samo manjim delom diskontinualnom mehanizacijom.

Opremu za kontinualnu tehnologiju, BTO sistem, sačinjavaju :

– Rotorni bager C-700

– Samohodni transporter BRs 1400/17.5+32.5 x15.

– Bager dreglajn EŠ 5/45

– Bager dreglajn EŠ 6/45

-Transporteri širine B=1400 mm.(4 kom)

-Transporteri širineB=1600 mm.(3 kom)

-OdlagačARs 1400/25+35 x14

 

Diskontinualnu mehanizaciju koja radi na kopovima sačinjavaju:

– Bager PC -1250 zapremine kašike 6.7m3

– Bager PC-700 zapremine kašike 4,2m3                                                                                                                      

–  Kamioni Belaz  nosivosti 45 t.

 

Kamioni će raditi prema potrebi na sva tri kopa PK KOP 1, PK  KOP 2 i PK.KOP 3.

Eksploatacija uglja na površinskom kopu vrši se sa hidrauličnim bagerimaPC -1250 zatim  bagerima Komatsu PC 360, PC 700  i  PC350.

Bagerima otkopan i utovaren ugalj u kamione  KOMATSU HD465-7 koji ga transportuju do primarne drobilice a dalje do TE Stanari odnosno do sekundarne drobilice sistemom transportera za snabdevanje TE ugljem sa gumenim trakama širine B = 1200 mm.

Kamionima Kamaz 6520 i Volvo FMX 815 ugalj  se transportuje do separacije gde se vrši klasiranje i otprema drugim korisnicima.

Otkopavanje uglja se vrši po slojevima tako što se nakon otkopavanja I ugljenog sloja i II ugljenog sloja, međuslojna jalovina otkopava, utovara u kamione BELAZ  transportuje i odlaže na odlagalište.

Površinski kop Ostružnja je tehničkoj obrađen kroz više studija kao i investicionom programu. Novim istražnim radovima utvrđene su rezerve uglja potrebne za nesmetan rad TE Stanari i za potrebe snabdijevanja ugljem potrošača u okruženju. Otkopavanje otkrivke na ovom kopu vršiće se kombinacijom diskontinualne i kontinualne tehnologije. Završetkom eksploatacije uglja u sjevernom dijelu stanarskog ugljenog basena proizvodnja će se nastaviti u južnom dijelu t.j. na PK  Ostružnja. Za nastavak proizvodnje na ovom kopu potrebno je nabaviti još jedan BTO sistem kapaciteta oko  8×106m3 /god.

Od preuzimanja rudnika Stanari 2005. godine do danas izvršena je rehabilitacija postojeće opreme, nabavka nove opreme, modernizacija i unapređenje tehnologije izvođenja rudarskih radova, uvedene su savremene informacione i telekomunikacione tehnologije.

Rudnik je do početka rada TE Stanari snabdijevao ugljem tržište u okruženju za potrebe maloprodaje  i industrije, a to je nastavljeno i nakon puštanja u rad TE Stanari.

Radovi na površinskim kopovima stanarskog ugljenog basena izvode se prema tehničkoj dokumentaciji odobrenoj od strane nadležnih ministarstava.

 

PLAN I OSTVARENJE PROIZVODNJE OTKRIVKE 2005 – 2020

 

 

PLAN I OSTVARENJE PROIZVODNJE UGLJA 2005 – 2020

 

KONTINUALNA TEHNOLOGIJA

ROTORNI BAGER C 700

 

BAGER DREGLAJN

 

ODLAGAČ

 

TRANSPORTERI SA GUMENOM TRAKOM

  • Za transport otkrivke BTO sistemom koriste se transporteri širine trake 1400 mm i 1600 mm.
  • Transorteri 1600 mm su produkt našeg inžinjeringa.

 

BAGER KOMATSU PC 1250

 

KAMIONI ZA UGALJ – DAMPER KOMATSU

 

DAMPER BELAZ

 

TE STANARI I DEPONIJA UGLJA

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp