Autodesk Revit je sveobuhvatno softversko rešenje za Building Information Modeling (BIM) u građevinarstvu koje služi za postizanje efikasnosti i tačnosti tokom životnog ciklusa projekta, od idejnog dizajna, vizuelizacije i analize do izrade i konstrukcije. Kroz rad na 3D modelu unapređen je pristup projektovanju, omogućena je i analiza projektnih ideja, kao i interpretacija vaše vizije kroz sve faze projekta i sasvim novi način saradnje sa ostalim učesnicima na projektu. 

Omogućava kvalitetnije upravljanje individualnim i/ili timskim procesima i isporučivanje potpunije projektne dokumentacije. Sve informacije se pohranjuju u jednoj bazi, a promene informacija i parametara, na jednom mestu, se automatski ažuriraju kroz celi projekat čime se smanjuje mogućnost grešaka i propusta.

Autodesk Revit za arhitekturu

Obezbeđuje održivost dizajna građevine, planiranje konstrukcije kao i saradnju sa ostalim učesnicima u projektovanju. Omogućava slobodno skiciranje, brzo i jednostavno kreiranje 3D oblika i interaktivno manipulisanje modelom. Podržava ranu analizu građevine, obezbeđuje više informacija na osnovu kojih je moguće kreirati kvalitetnije i sigurnije odluke već na samom početku projekta. Pruža mogućnost da se na vreme definišu površine i zapremine, orjentacije pri dnevnom svetlu kao i energetska analiza građevine. Rad u ovom softveru prilagođen je načinu na koji razmišljaju arhitekti prilikom projektovanja. Autodesk Revit sadrži opsežnu biblioteku detalja i alata za izradu detalja kao i mogućnost kreiranja i izrade fotorealističnih projektinih ideja i okruženja. Kreiranjem fotorealistične vizuelizacije dobijamo jasnu sliku građevine i pre nego što je sagrađena. 

Autodesk Revit za konstrukciju 

Unapređuje rad projektanata konstrukcija. Služi za projektovanje konstrukcija, analizu, koordinaciju i izradu projektne dokumentacije. Smanjuje broj radnji prilikom projektovanja, kao i mogućnost grešaka do kojih može doći tokom saradnje između projektanata konstrukcije i ostalih tehničkih struka koje rade na projektu. Program smanjuje vreme za izradu tehničkih nacrta i detalja kao i celokupne projektne dokumentacije. Analitički modeli kreirani s Autodesk Revitom sadrže informacije kao što su opterećenja i dimenzije konstrukcijskih elemenata. 

Autodesk Revit omogućava korisnicima da lako vrše promene prilikom projektovanja, da razviju i prouče sva alternativna rešenja projekta pre finalnih odluka, kao i da puno lakše prezentuju celi projekat konstrukcije investitoru.

Autodesk Revit za instalacije 

Služi za projektovanje instalacija u građevinarstvu kao i kontrolu sudara između elemenata instalacija i elemenata građevine ili instalacija različitih struka. Zahvaljujući mogućnosti precizne vizualizacije instalacija već u fazi projektovanja, inženjeri mogu pravovremeno donositi odluke, što rezultuje boljim, kvalitetnijim, tačnijim i jeftinijim projektima. Štedi vreme izrade projekata, te eliminše izmene u fazi izvođenja. Revit za instalacije obuhvata alate za sisteme grejanja, hlađenja i ventilacije, električne instalacije, vodovod i kanalizaciju. Revit nije samo aplikacija za 3D modelovanje instalacija, već su u instalacijama sadržane i sve dodatne informacije kao što su protok, brzina, pad pritiska, dimenzije i materijal cevi, dimenzije i materijal ventilacijskih kanala itd.