INOVA GIS Server

Šta je IGS?

IGS (INOVA GIS Server) je softverska aplikacija koja omogućava komunikaciju između klijentskih aplikacija (npr. TeleCAD-GIS-a ) i centralne GIS baze podataka (Oracle). Dopunjen map serverom, IGS formira srednji sloj INOVA GIS Platforme. Map server je zadužen za prosleđivanje GIS podataka (u prvom redu mapa) iz različitih izvora ka GIS klijentima.

Šta radi IGS?

IGS je zadužen za slanje GIS objekata (u prvom redu telekomunikacionih infrastrukturnih objekata) iz DWG crteža u relacionu bazu podataka i obratno (tj. iz DWG crteža u Oracle tabele i obratno – i to direktno). On poseduje znanje o kompletnom modelu podataka i vrši proveru saglasnosti unesenih podataka sa pomenutim modelom. Takođe, nudi i složene GIS servise raznim vrstama klijenata.

IGS je osnova i nezamenljiv deo servisno orijentisane INOVA GIS Platforme.

IGS Komponente

IGS uključuje dve komponente:
Log in server i APP server.

Log in server (load balancing server) prima zahteve od klijenata, te ih prosleđuje ka jednom ili više APP servera koji su organizovani u klastere.

APP server(i) obrađuju zahteve i vraćaju ih direktno klijentima. APP server podržava: veliki broj konkurentnih klijenata; objektno modelovanje upotrebom Rational Rose; definisanje kompleksnih pravila asocijativnosti i povezanosti; verzije i duge transakcije; zaključavanje objekata itd.

gis server arhitektura

Map server

Kao što je već napomenuto, map server je zadužen za prosleđivanje GIS podataka (u prvom redu mapa) iz različitih izvora (kao što su GIS baza podataka, map servisi, mape u formi fajlova) ka GIS klijentima. Podaci su servirani u skladu sa OGC WMS i WFS standardima. Glavni izbor za map server, kao komponentu INOVA GIS Platforme, je GeoServer koji se kroz niz godina prakse pokazao kao pouzdan i brz proizvod sa dinamičnim razvojem i odličnom podrškom od strane zajednice otvorenog koda (open source community).

On omogućava pristup tematskim mapama i odgovarajućim podacima putem Interneta i Intraneta. Prostorni podaci i odgovarajući opisni podaci pohranjeni u GIS bazi podataka su dostupni svakom i sa bilo koje lokacije. Map server takođe ima mogućnost distribucije podataka iz GIS baze u vidu KML stream-a. Zahvaljujući tome, Google Earth aplikacija se može koristiti za pregled čitave telekomunikacione infrastrukture pohranjene u GIS bazi podataka.

INOVA GIS Server features

Proširivost

APP serveri mogu biti raspoređeni u klaster konfiguraciju. Na ovaj način je omogućena proširivost sistema dodavanjem novih procesora i/ili nove memorije u pojedine klastere i/ili dodavanjem novih klastera u konfiguraciju. Na ovaj način je moguće dodati potreban broj APP servera da bi se zadovoljila povećana potražnja resursa. Proširenje kao i ažuriranje servera se izvodi „na živo” bez ikakvog ometanja ili prekida rada sistema.

Redundantnost

Stalna dostupnost servera je od vrhunske važnosti. IGS komponente mogu biti konfigurisane tako da obezbede redundantnost servera u cilju izbegavanja nedostupnosti usled ispada sistema zbog nestanka električne energije, prirodnih katastrofa, požara itd. Nedostupnost sistema je svedena na nulu.

Duge transakcije (Long Transactions)

Komunikacija između klijentskih aplikacija i baze podataka se sprovodi putem dugih transakcija (long transactions). Duga transakcija je transakcija koja obuhvata više kratkih transakcija baze podataka izbegavajući zaključavanje tom prilikom. Duge transakcije su neophodne u slučaju obrade prostornih podataka od strane više konkurentnih korisnika zato što mehanizam zaključavanja kratkih transakcija onemogućava simultani pristup podacima. Kod kratkih transakcija, sve dok jedan korisnik ne završi sa započetim radom drugi nema pristup podacima. Budući da je obrada prostornih podataka relativno dugotrajan proces to bi drugim korisnicima sistema prilično ograničilo pristup podacima. Sa druge strane, duge transakcije dozvoljavaju istovremeni pristup podacima neograničenom broju korisnika bez zaključavanja, a potencijalni konflikti se rešavaju na druge načine (vidi sledeći pasus).

Verzije

Obzirom da duge transakcije izbegavaju zaključavanje rekorda u bazi podataka, neophodan je drugi mehanizam koji će otkrivati i razrešavati potencijalne konflikte koji nastaju kada više konkurentnih korisnika obrađuje iste podatke (doslednost i tačnost podataka je od primarne važnosti). Ovo je postignuto primenom verzija i tzv. optimistic concurrency control metoda.

Pored svog glavnog cilja, verzije omogućavaju inženjerima i tehničarima da kreiraju razne projektne opcije (verzije), te da ih testiraju nad bazom podataka pre usvajanja konačnog rešenja. Broj verzija je neograničen. Nakon izbora konačnog rešenja svi ostali projekti se odbacuju.

Zaključavanje objekata (Object locking)

Telekomunikacioni infrastrukturni objekti mogu biti zaključani kako im drugi korisnici ne bi mogli pristupati. Štaviše, zaključavanje može biti nametnuto od strane drugog sistema. Ovo je naročito važno u slučaju integracije sa drugim sistemima jer na taj način ovi sistemi mogu sprečiti izmene ili brisanje objekata od kojih oni sami inače zavise. Na ovaj način se obezbeđuje konzistentnost podataka kroz više uvezanih sistema.

Tok projekta (životni ciklus)

Još jedan primer primene verzija, ovoga puta sa ciljem uspostavljanja životnog ciklusa projekta:

Primer: Inženjer ili tehničar (sa dodeljenim korisničkim pravima za uređivanje) kreira projekat, preuzima potrebne elemente telekomunikacione mreže i uređuje ih. Po završetku rada šalje podatke na reviziju. Podaci se šalju u bazu podataka (kreira se verzija), ali su vidljivi samo korisniku sa korisničkim pravima revizora. Revizor je u mogućnosti da ili prihvati projekat, što dovodi do toga da svi obrađeni podaci postaju vidljivi svim korisnicima, ili da vrati projekat na dodatnu obradu. Ovo slanje projekta između onog ko uređuje i onog ko vrši reviziju (što rezultira stvaranjem nove verzije prethodne verzije itd.) se odvija sve dok revizor ne bude zadovoljan urađenim poslom. (Napomena: Jedan isti korisnik može igrati obe uloge. Vidi: Korisnička prava)

Offline sinhronizacija projekata

IGS omogućava rad u offline modu (još jedna korist proizašla iz dugih transakcija). Ovo znači da korisnik može preuzeti objekte iz baze podataka i uređivati ih, a da nije povezan na bazu podataka. Po završetku radova, korisnik se povezuje i šalje izmene nazad u bazu podataka. U tom trenutku IGS detektuje i razrešava sve potencijalne konflikte održavajući integritet podataka.

Korisnička prava

    Korisnici raznih odeljenja poslovne organizacije mogu pristupati bazi podataka. Njima mogu biti dodeljena prava pristupa zasnovana na:

  • Teritoriji,
  • Tipu infrastrukture (optika, kanalizacija, bakar, trasa),
  • Tipu posla (dodaj novo, uređuj postojeće, obriši postojeće),
  • Tipu projekta (projektovano, izvedeno),
  • Ulozi (radnik, revizor, administrator).

Moguće su razne kombinacije.

Logika aplikacije na srednjem sloju

Sva logika aplikacije (poslovna logika) je na IGS-u. Na ovaj način je IGS praktično pretvoren u čuvara kapije koji obezbeđuje da svi podaci koji ulaze u bazu podataka budu ispravni. Roleback je omogućen. Ako se jave bilo kakve greške, tokom procesa slanja podataka u bazu, sve se vraća na stanje kakvo je bilo neposredno pred pokretanje postupka slanja podataka. Poruka sa greškom, koja pomaže da se izdvoji problem je prikazana korisniku. Nakon rešavanja problema korisnik može ponovo slati podatke u bazu.

Postoje i druge prednosti. Na primer, bilo kakva izmena u poslovnoj logici (uzrokovana ažuriranjem APP servera) će automatski imati efekta na sve klijentske aplikacije bez obzira na njihov status ažurnosti.

WMS/WFS MAP Server

Podaci su prezentovani u standardnoj formi što ih čini dostupnima za aplikacije drugih proizvođača. INOVA GIS Platforma može biti integrisana sa bilo kojim internet maping serverom koji podržava OGC WMS i WFS standarde.

Service-oriented architecture (SOA)

IGS je servisno orijentisan.

Linq2SQL custom data model

Model podataka je lako proširiv.

Klaster arhitektura

Klaster arhitektura IGS-a čini da je broj konkurentnih klijenata koji se povezuju na bazu podataka praktično neograničen. Ovo je tačno i kada govorimo o korisnicima koji pregledaju bazu kao i o onima koji je uređuju. Za telekomunikacionu kompaniju ovo znači da ne postoji ograničenje u količini radne snage koja može biti angažovana u radu sa podacima iz baze dok drugi korisnici pregledaju te iste podatke. Ograničenje je isključivo u broju kupljenih licenci.

Integracije

INOVA GIS Platforma je sistem specijalizovan za upravljanje i održavanje telekomunikacionih infrastrukturnih mreža u prostornoj, GIS formi.

Sa druge strane, u savremenim telekomunikacionim kompanijama postoji skup poslovnih procesa koji koriste iste te infrastrukturne elemente u drugačijoj formi i obimu. To mogu biti razni network manager-i, fault i trouble ticketing sistemi, servis menadžeri, inventori sistemi, CRM itd. Svaki od ovih sistema upravlja objektima iz svog domena, ali isto tako koristi i objekte iz drugih. Kada se uspostavlja informacioni sistem kompanije, specijalizovani softverski proizvodi se uglavnom nabavljaju od različitih proizvođača, te je od izuzetne važnosti obezbediti njihovu dobru integraciju.

INOVA GIS Platforma nudi mnogo opcija za integraciju sa drugim sistemima. Integracija može biti urađena: na nivou baze podataka (primary key mapping table, procedure, database links), na nivou srednjeg sloja (COM, massage queues), na klijentskom nivou (web servisi) ili kombinacijom sva tri pristupa.

Platforma nudi veliku fleksibilnost kada je reč o integraciji sa drugim sistemima. Glavni razlog za to je činjenica da je ključna komponenta koja omogućava integracije (server srednjeg sloja) INOVIN proizvod – INOVA GIS Server (IGS).

To znači da INOVA ne zavisi od drugih proizvođača. Ako je u cilju integracije potreban neki specifičan pristup (a skoro uvek jeste) INOVINI programeri imaju direktan pristup izvornom kodu tako da mogu odraditi neophodna prilagođavanja ili razvoj potpuno novog prilagođenog rešenja potrebnog da bi se sprovela integracija.

Vaše ideje

INOVA rešenja počinju velikim idejama. Recite nam svoje. Kontaktirajte nas na email ili telefon.

info@geoinova.com +387 (0)51 226-130
man on computer