Inova GIS Platforma

INOVA GIS Platforma je skup softverskih alata (uključujući TeleCAD-GIS) koji čine složen informacioni sistem namenjen u prvom redu telekom operaterima (enterprize GIS).

Svrha sistema je da unapredi upravljanje ukupnom telekomunikacionom infrastrukturom u vlasništvu telekom operatera i omogući integraciju sa drugim informacionim sistemima koje operater poseduje.

Sistem omogućava praćenje infrastrukure imajući u vidu njenu geometrijsku komponentu, drugim rečima sistem omogućava konstruisanje digitalne reprezentacije onoga što čini fizičku telekomunikacionu infrastrukturu. Ova reprezentacija u potpunosti odražava fizički položaj i međusobne odnose svih fizičkih elemenata mreže koji postoje na terenu.

  Platforma uključuje:

 • TeleCAD-GIS
 • IGS (INOVA GIS Server)
 • iPLAN
 • TCG Mapa - Optika

Kome je namenjena?

  INOVA GIS Platformu koriste telekomunikacione kompanije koje među svojom aktivom poseduju mreže:

 • Optičkih kablova,
 • Bakarnih kablova,
 • Koaksijalnih kablova i
 • Kablovske kanalizacije.

Prednosti

Platforma omogućava da čitava mreža bude dokumentovana na jednom mestu. Ovo je, bez sumnje mnogo bolje rešenje nego da imamo dokumentaciju rasutu po raznim fajlovima ili u vidu papirne dokumentacije. Analiziranje i ažuriranje takve dokumentacije je često veoma naporan posao. Sa druge strane, kada imamo centralizovani GIS, ove akcije su, ne samo brže već i apsolutno tačne. Ažuriranje se vrši samo na jednom mestu (GIS baza podataka), a sva dokumentacija i izveštaji se generišu na osnovu tog jedinstvenog izvora podataka.

rectangle background

Arhitektura platforme

  INOVA GIS Platforma je modularan softverski paket sa jasno definisanom troslojnom arhitekturom:

 • sloj podataka – (data)
 • srednji (serverski) sloj – (middle tier)
 • klijentski sloj (prezentovanje i uređivanje) – (clients)
gis platforma arhitektura

sloj podataka (gis data base)

Platform is implemented with Oracle 11G Standard Edition.

\n

No additional spatial cartridge is required!

Prostorne osobine su postignute upotrebom INOVA GIS Servera (IGS). Podaci su pohranjeni u Oracle tabelama što ih čini vidljivim za razne alate drugih proizvođača poput Crystal Reports, ESRI ArcView itd.

Srednji sloj – INOVA GIS Server (IGS)

INOVA GIS Server omogućava da praktično neograničen broj konkurentnih korisnika bude povezan na GIS bazu podataka (pogledajte više informacija o IGS-u). Neke od njegovih osobina su: proširivost, duge transakcije, verzije, zaključavanje objekata, projektni tok, offline sinhronizacija fajlova projekta, korisnička prava, poslovna logika na srednjem sloju, WMS/WFS MAP Server, servisno orijentisana arhitektura (SOA), web portal, Linq2SQL custom data model.

Klijentski sloj (prezentovanje i uređivanje)

“Klijent” je softverska aplikacija s kojom je korisnik u direktnoj interakciji.

Podacima (tj. infrastrukturi) koji se nalaze u GIS bazi je moguće pristupiti na više načina. Alati kojima to radimo se razlikuju u zavisnosti od toga kome su namenjeni (inženjeri, menadžeri) kao i kojim poslovima su namenjeni:

TeleCAD-GIS (projektovanje, uređivanje, održavanje, pregled podataka); TCG Map Optics – Specijalizovani WEB i Desktop korisnički alat; Pregled sadržaja putem Web Browser-a (podaci su prikazani putem Web Portal-a); Pregled sadržaja upotrebom softvera drugih proizvođača (Google Earth); Pregled sadržaja korišćenjem mobilnih uređaja.

TeleCAD - GIS

TeleCAD-GIS je vodeći proizvod firme INOVA geoinformatika d.o.o. On je glavni i najkompletniji alat za rad sa svim vrstama infrastrukture, generisanje izveštaja, generisanje dokumentacije itd. Dolazi kao samostalan proizvod ili u sklopu INOVA GIS Platforme. On je ono što klijenti (najčešće inženjeri) vide kada rade sa infrastrukturom, uključujući i rad sa GIS bazom podataka.

Više detalja o TeleCAD-GIS-u ćete pronaći ovdje.

TCG Mapa-Optika

TCG Mapa-Optika je komponenta TeleCAD-GIS-a. Pored toga dostupna je i kao samostalna aplikacija. Radi se o alatu za direktan: pregled, analizu i uređivanje infrastrukture optičke mreže koja se čuva u GIS bazi podataka.

Podaci su prezentovani na lako razumljiv, grafički način u vidu dinamičke mape koja prikazuje infrastrukturu i u vidu šematskog prikaza odabrane infrastrukture koji je sinhronizovan sa mapom.

TCG Mapa-Optika ima slične funkcije bilo da je koristimo samostalno ili u sklopu TeleCAD-GIS-a.

Gis web portal

Gis web portalu je moguće pristupiti pomoću bilo kog web browser-a (bez potrebe za dodatnim plug-in-ovima). Portal koristimo za pregled infrastrukture koja se nalazi u GIS bazi podataka. Ovo je jako korisno ljudima koji ne poseduju odgovarajuće tehničko znanje koje je inače neophodno za rad sa alatima poput TeleCAD-GIS-a.

Administrator sistema (vlasnik podataka) ima punu kontrolu nad time koja vrsta informacija i u kom obimu će biti prezentovana. Informacije mogu biti prezentovane interno, unutar kompanije, ili javno, preko interneta. Inženjeri dobijaju brz pregled postojeće infrastrukture čitave mreže, radnici u prodaji imaju uvid u najbliže dostupne kapacitete, a rukovodstvo dobija skup izveštaja datih u vidu tematskih mapa. GIS web portal može biti integrisan sa popularnim internet map servisima (Google Maps, Bing, OpenStreet) koji se mogu koristiti kao podloge za pregled GIS sadržaja.
Portal omogućava pretragu svih elemenata infrastrukture (OR, ZOK, iznajmljeni kablovi, optičke veze, itd.) prema raznim kriterijumima i prema njihovoj geoprostornoj lokaciji. Omogućen je uvoz dodatnih mapa i GIS slojeva: administrativne podele (opštine, naseljena područja) infrastrukture iz drugih domena (vodovod, naponska mreža, gasna mreža), katastarske mape, itd. Portal uključuje i skup unapred definisanih tabelarnih izveštaja kao i izveštaja u formi tematskih mapa. Izveštaji su konfigurabilni, a dodavanje novih izveštaja ne zahteva dodatno programiranje.

Pregled sadržaja upotrebom softvera drugih proizvođača (Google Earth)

Podatke iz GIS baze je moguće prezentovati u vidu KML stream-a. Na ovaj način je omogućen pregled podataka pomoću aplikacije Google Earth. Svi podaci iz GIS baze podataka su prikazani onako kako je predefinisano na internet map serveru. Nema potrebe ni za kakvim dodatnim aktivnostima poput eksportovanja ili pripreme objekata. Podaci se u realnom vremenu distribuiraju Google Earth klijentima u KML formatu. Konverzija između različitih koordinatnih sistema se vrši automatski, a za to je zadužen INOVA GIS Server.

Google Earth aplikacija omogućava prezentovanje infrastrukture iz centralne GIS baze podataka prikazane preko 3D terena i omogućava brz i jednostavan uvid u GIS podatke korisnicima koji nisu inženjerske struke. Podržan je pristup osnovnom skupu opisnih podataka.

Pregled sadržaja korišćenjem mobilnih uređaja

Infrastrukturu GIS baze podataka je moguće pregledati putem raznih mobilnih uređaja.

Pored toga, obezbeđen je i model podataka za Trimble GPS uređaje. Na ovaj način terenski radnici mogu, lokacijama i putanjama snimljenim na terenu, dodeliti telekomunikacione infrastrukturne objekte definisane u objektnom modelu tokom samog procesa snimanja infrastrukture na terenu. Na ovaj način snimljene putanje odmah postaju kablovi, kanalizacija, itd, a lokacije postaju nastavci, okna, OR, ZOK, itd. Direktno na terenu je moguće, u offline modu, pregledati infrastrukturu, osobine mogu biti uređivane i novi objekti mogu biti dodani. Proces se, nakon povratka u kancelariju, dovršava eksportom snimljenih podataka u TeleCAD-GIS. Nakon toga, u TeleCAD-GIS-u, analiziramo podatke, unosimo dodatne informacije (npr. vezivanje) i ažuriramo GIS bazu podataka.

Vaše ideje

INOVA rešenja počinju velikim idejama. Recite nam svoje. Kontaktirajte nas na email ili telefon.

info@geoinova.com +387 (0)51 226-130
man on computer