iPlan

Šta je iPLAN?

Softverski sistem iPLAN predstavlja podršku celokupnom procesu planiranja, projektovanja, izgradnje i održavanja infrastrukturnih kapaciteta kompanije (Infrastructure Lifecycle Management). Opis kompletnog sistema dajemo u priloženoj projektnoj dokumentaciji koja je bila osnova za izradu softvera. Sistem je specijalizovan naročito za kompanije infrastrukturnog tipa kao što su: Telekom operatori, Elektroprivredne kompanije, Vodovod i kanalizacija, Gasovodna industrija, itd.

iPLAN Modul za godišnje planiranje i praćenje investicija se sastoji iz sledećih softverskih podsistema (slika u nastavku pokazuje odnose između softverskih podsistema):

  • Podsistem za definisanje pravila planiranja (Definisanje pravila predmera i predračuna, Definisanje pravila planiranja, Definisanje pravila u vezi budžeta, Definisanje pravila praćenja realizacije).
  • Podsistem za izradu godišnjeg plana (Priprema za izradu godišnjeg plana, Izrada plana po OJ, Izrada objedinjenog plana, Rebalans plana).
  • Podsistem za izradu investiciono-tehničke dokumentacije (Definisanje skupa objekata za izgradnju, Izrada idejnog projekta: Izrada projektnog zadatka, Revizija projektnog zadatka, Odobravanje projektnog zadatka za budžet, Izrada glavnog projekta: Izrada tehničke dokumentacije, Predrevizija tehničke dokumentacije, Prikupljanje saglasnosti, Revizija, Formiranje predmera i predračuna)
  • Podsistem za ugovaranje radova i materijala (Formiranje zahteva za ponudama: Izbor radova iz plana, Izbor materijala iz plana, Kompletiranje ponude, Analiza ponuda: Ocenjivanje ponuda, Izbor najpovoljnije ponude, Obaveštavanje o izabranoj ponudi, Rešavanje žalbi partnera, Definisanje radova za ugovor, Definisanje materijala za ugovor, Kompletiranje ugovora, Prikupljanje dozvola na osnovu saglasnosti)
  • Podsistem za praćenje realizacije godišnjeg plana (Evidentiranje realizacije kvantiteta: Vođenje građevinske knjige, Izrada situacija; Evidentiranje isporučenih materijala: Evidentiranje realizacije CAPEX-a, Evidentiranje realizacije OPEX-a, Realizacija ugovora, Evidencija Cash Flow realizacije). Posebnosti po kojima se iPLAN razlikuje od sličnih softvera je direktno preuzimanje podataka iz CAD obrađenih projekata, kao i GIS obrada infrastrukturnih kapaciteta.

iPLAN više godina funkcioniše u telekomunikacionim kompanijama koje su veoma složene i zahtevne u pogledu godišnjeg planiranja, što je omogućilo da se iPLAN dobro istestira i podesi za funkcionisanje u složenim realnim uslovima. Postoje značajna iskustva u integraciji iPLAN-a sa drugim ERP softverima sličnim SAP-u. U telekom kompanijama je upravo urađena takva jedna integracija ERP-a i iPLAN-a.

Vaše ideje

INOVA rešenja počinju velikim idejama. Recite nam svoje. Kontaktirajte nas na email ili telefon.

info@geoinova.com +387 (0)51 226-130
man on computer